Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Handelaar: de rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Overmacht: onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de consument of de handelaar en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Athena en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen handelaar en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Athena zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Toegang tot het verstrekte cursusmateriaal wordt verstrekt tot en met de datum van het eerstvolgende tentamen van het desbetreffende vak.
 • De tentamentraining is bedoeld als aanvulling op het reguliere onderwijs, niet als vervanging. Athena verwacht een actieve deelname van de studenten.
 • Athena behoudt zich het recht voor om de cursus te allen tijde te kunnen wijzigen of annuleren, desnoods gedeeltelijk. Indien de cursus gedeeltelijk wordt geannuleerd, zal in rato geretourneerd worden voor het gedeelte waar geen cursus voor is genoten. Bij een volledige annulering wordt het volledige bedrag geretourneerd.
 • Het gebruik van afbeeldingen, foto's en teksten van Athena op websites en merchandise van derden is zonder toestemming van de directie van Athena niet toegestaan.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.

Artikel 4 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 - Restitutie en wijziging cursus

 • Restitutie behoort niet tot de mogelijkheden, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt. Tot drie dagen voor aanvang van een cursusmoment kan het desbetreffende cursusmoment worden gewijzigd.

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

 • Athena staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door Athena, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Athena jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 • Athena zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Het is niet toegestaan om van cursusgroep te wisselen, zonder directe en schriftelijke toestemming van Athena.
 • Athena mag een student uit haar groep verwijderen op basis van zijn of haar gedrag.
 • De consument kan beroep doen op de wettelijke bedenktijd van veertien dagen, welke schriftelijk aan Athena kenbaar moet worden gemaakt. Indien het eerste cursusmoment binnen veertien dagen plaatsvindt, wordt de bedenktijd verkort tot aanvang van de eerste bijeenkomst.
 • In het geval van overmacht wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd, maar zal een vervangend cursusmoment worden gezocht en waar mogelijk geboden.

Artikel 8 - Betaling

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Athena te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft Athena behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.